writing

وقت بخیر همراه گرامی🌳🌳🌳

شما می توانید با استفاده از اصول writing عمومی در انگلیسی که در اینجا آموزش می دهم به صورت منظم و پله به پله سطح خود را ارتقا دهید. این بخش برای افرادی که قرار است در محیط انگلیسی زندگی و تحصیل و کار کنند و یا در آزمون ها شرکت کنند بسیار مفید خواهد بود، زیرا با اصول اولیه نوشتن آشنا می شوند .

 

درس اول :

پیش از هر چیز بهتر است با اصطلاحاتی که برای درک دروس نیاز دارید آشنا شوید.

Verb فعل
Noun اسم
Adjective صفت
Adverb قید
Preposition حرف اضافه
Article حرف تعریف
Conjunction کلمه ربط
Coordinator حرف ربط
Quantifier کمیت نما
Subject فاعل
Direct Object مفعول مستقیم
Indirect object مفعول غیرمستقیم
Object of prepositionمفعول حرف اضافه
Adverb of manner قید حالت
Adverb of place قید مکان
Adverb of timeقید زمان

انواع جمله :

جملهء خبری ، جمله ایست که پرسشی یا امری نباشد .

.They ate everything they found around

 

جملهء امری ، با فعل شروع می شود و امر و نهی کننده است. خطاب آن به دوم شخص مفرد است.

.Go home and keep calm

جملهء پرسشی ، پرسش یا درخواستی را عنوان می کند.

?Are you a student

?Who is a student here

 

 

 

درس دوم:

آنچه که مسلم است این است که یک متن نوشته شده، از حداقل یک جمله تشکیل شده است که این جمله می تواند فقط از یک واژه تشکیل شده باشد .

مثال:

.Go

.She went

و این چیزی است که حتی یک کتاب چند هزار صفحه ای نیز از آن تشکیل شده است: جمله

نکته مهمی که هنگام نوشتن باید در نظر گرفت تفاوت ساخت جمله در انگلیسی و فارسی است. هنگامی که در دانشگاه واحد های ترجمه را تدریس میکردم اشتیاق فراوان دانشجو ها را میدیدم که برای جلسات ترجمه ء فارسی به انگلیسی روزشماری می کردند . اما وقتی فارسی به انگلیسی ترجمه می کردند جملات نامفهومی می ساختند که فقط برای خودشان یا شاید برای برخی فارسی زبانان که مفهوم کلمات جمله هایشان را میدانستند قابل درک بود. زیرا آنها تعدادی واژه می دانستند که روی ساخت جملهء فارسی نشانده بودند. جمله های آنها برای هیچ گویشور انگلیسی قابل درک نبود ، چون با ساخت جملهء انگلیسی مطابقت نداشت .

 

 

به عنوان مثال ما در فارسی می گوییم :

(من) او را در پارک دیدم.

.I saw him/her in the park

 

در تمام جملات  خبری  فارسی verb  در انتهای جمله قرار می گیرد در حالیکه در انگلیسی بلافاصله بعد از subject  بکار می رود. این قاعده ربطی به زمان دستوری نداشته و یک قاعده عمومی است.

نمونه :

 

.I do not have many letters to write

.She sold a lot of books

.You do not get full benefit if you just take your sunglasses