vocabulary

وقت بخیر همراه گرامی 🌺❤

در بخش  vocabulary با نحوه بکارگیری واژه ها و روش درست بکارگیری هم معناهای یک واژه در موقعیت های گوناگون آشنا خواهید شد.زیرا صرفاً دانستن synonym یا هم معنا  کافی نیست. بلکه روش بکارگیری آن مهم تر است.

درس اول 

Get

  دریافت کردن Receive :e.g. She got a message from him

به دست آوردن Obtain: e.g. we can get some information from the information desk

آوردنBring : e.g. Get me some bread from the kitchen, please

 رسیدنArrive : e.g. I got home at 7:00 p.m

خریدنBuy : Can you get me two bottle of milk on your way back home

 

یکی از موارد پرکاربرد فعل get  ترکیب آن با صفت ها( adjective) و قسمت سوم افعال (past participle) است. در این ترکیبها این فعل به مفهوم ‘شدن’  بوده و هم معنای become می باشد.

 

:Examples
گم شدن. Get lost: She got lost as soon as she began to talk on her phone
آماده شدن، حاضر شدن. Get prepared/ready: I had to get prepared for the conference
اذیت شدن . Get hurt:Have a seat please,you might get hurt
شکستن. Get broken:Mind the camera dosn’t get broken
پیر شدن، سرد شدن   . Get old/cold : Never say this to her.She will get mad with you

درس دوم

یکی از مهمترین مواردی که زبان آموزان بویژه آزمون دهندگان باید بدانند، واحد های معنایی است.چرا که امکان به خاطر سپردن تمامی واژه های  مرتبط با یک موضوع درسی وجود ندارد.بنابراین بهترین روش ، یادگیری واحدهای معنایی است که تعدادشان بسیار محدودتر از تعداد واژگان است . واحدهای معنایی همانند اعداد0 تا 9 و قوانین واژه سازی نظیر قوائد ضرب در ریاضیات هستند که می توان بینهایت عدد را با استفاده از آنها ضرب کرد.

در زبان انگلیسی واژگان زیادی هستند که از واحد های معنایی تشکیل شده اند

 

  Example:

act(v) عمل کردن
active(adj) فعال
action(n) عمل
react(v) واکنش نشان دادن
reaction(n) واکنش
reactive(adj) واکنشی
activity(n) فعالیت
actor(n) هنرپیشه مرد
actress(n) هنر پیشه زن

 

بنابراین دانستن بخشهای سازنده این واژه ها ( ive , -ion, -ity, -or,-ess-) که در بسیاری از واژگان انگلیسی با همین کاربرد دیده می شود ، به درک سریعتر کلمه کمک می کنند.

در واژگان بالا  ion- فعل act را تبدیل به اسم کرده است( زیرا پسوند اسم ساز است). ity- نیز یکی از اسم سازهاست که به صفت اضافه می شود. ive- یکی از صفت سازهاست و در آخر or- و ess- که کننده کار می سازند.

به همین ترتیب در واژگان زیر نیز با دانستن این suffix ها( پسوند) و prefixها ( پیشوند) و rootها (ریشه)از قبیل act میتوانید حدود اصلی کلمات را در اکثر قریب به اتفاق واژه ها حدس بزنید.

به عنوان مثال :

 

create خلق کردن
creative خلاق
creature مخلوق
creator خالق
creation خلق
creativity خلاقیت
creatively خلاقانه

دانستن ساختواژه به شما برای بخاطرسپاری واژگان کمک کرده و آنها را ماندگارتر میکنند.بنابراین

از امروز به بعد وقتی واژه ای را در دیکشنری جستجو میکنید به هم خانواده های آن که با این suffix ها و prefix ها ساخته می شوند دقت کرده و سعی کنید همه آنها را یاد بگیرید.

 

درس سوم

یکی دیگر از راههای یادگیری واژه که به ماندگاری آن در حافظه کمک می کند این است که واژه های مرتبط به یک موضوع را کنار هم یاد بگیرید.به عنوان مثال واژه های مربوط به غذا، سفر درون شهری،مدرسه و غیره.

   :Example

   :words for driving

 خیلی آهسته(لاکپشتی)  at a snail’s speed 

سرعت زیاد  at high speed

مثل دیوانه ها راندن like a lunatic

بی حرکت ماندن.حرکت نکردن  at a stand still

درس چهارم:

سه تا از verb های انگلیسی برای زبان آموزان تا مدتی گیج کننده هستند: be, do , have

به مثالهای زیر توجه کنید.

  .She did the reading in a minute

.They did know the  address

.He doesn’t eat cooked burger

?What does he do

.I had lunch an hour ago

.She has a lot of books

.They are having a meeting tomorrow morning

?Have you ever been to Europe

.She is a student

.They are pretty

.There are some apples in the basket

.I am taking less fat these days

.I think it is broken

do در مثال اول به معنای “انجام دادن کار” و در مثال دوم به عنوان یک قید برای تاکید روی فعل بکار رفته و به معنای “قطعا” است. در حالیکه در مثال سوم و چهارم does معنایی نداشته و صرفا یک عامل گرامری است برای منفی و سوالی کردن جمله .حال آنکه do در همین جمله به معنای “کار کردن ” است.

have در جمله ی پنجم به “معنای خوردن”،در ششم و هفتم به معنای “داشتن”

و در جمله ی هشتم بدون هیچ معنا بوده و برای ساخت زمان present perfect استفاده شده است.

be که به صورت های مختلف در جملات دیده می شود، در جمله های نهم و دهم به معنای “است”، در جمله ی یازدهم به معنای “هست، وجود دارد” و در دوجمله ی اخر بدون معنا بوده و به عنوان فعل کمکی به کار رفته است.

بنابراین باید به اینکه این افعال به چه صورت و در کنار و همراه چه چیزهایی به کار می روند دقت کنید.

ادامه دارد… .

 

همراهتان هستم🌳🌳🌳

درس های #synonyms را از صفحهء اینستاگرامی زیر پیگیر باشید👇🏽👇🏽👇🏽

https://www.instagram.com/englishpouramini