PTE

وقت بخیر همراه گرامی،

تعیین سطح PTE به صورت شفاهی بوده و طی یک جلسه 30 دقیقه ای تمامی نکات مرتبط با آزمون سنجیده شده و تعداد جلسات مورد نیاز به زبان آموز اعلام می گردد.