PTE حضوری

وقت بخیر همراه گرامی،

تمامی تکنیک های لازم برای کسب نمره ی مورد نیاز به صورت جزء به جزء شما آموزش داده می شود.این در صورتی است که شما زبان عمومی را در سطح متناسب با نمره مورد نیاز بدانید.البته در صورت نیاز به ایجاد مهارت های عمومی باید دوره هدفمند ویژه ی آزمون ها را بگذرانید.