Phrasal Verbs

 

افعال ترکیبی ( phrasal verbs ) که با away ساخته می شوند اصولا مفهوم ‘دور شدن و فاصله گرفتن’ را به فعل اضافه می کنند. البته توجه داشته باشید که در بیشتر موارد مفهوم فعل به همراه جزء فعلی تغییر یافته و معنای واژه به واژه آن امکان پذیر نیست.

away= away from a place or a person

-I really miss your daughter. Where is she?  دلم برای دخترتان تنگ شده .کجاست؟

-Oh, no. She is away, at school. She won’t be back till 5 p.m.  آخ، خانه نیست. در مدرسه است .تا ساعت 5 بر نمی گردد.

I dropped his letter in the stream and it floated away. نامه اش را در جوی انداختم اب آن را با خود برد

از همین نمونه ها می شود به موارد زیر نیز اشاره کرد:

walk away  دور شدن 

run away  فرار کردن 

put away دور ریختن یا کنار گذاشتن و جمع و جور کردن

 

حرف اضافهء on در انگلیسی کاربردهای فراوان دارد ، از جمله به عنوان جزء فعلی یا particle. در برخی  موارد این حرف اضافه برای اینکه ادامه دار بودن آن فعل را بیان کنیم بکار می رود. به مثال ها توجه کنید:

 

مثل قبل عمل کردن، ادامه دادن  Carry on

ادامه دادن Go on

منتظر ماندن  Hold on

رو به جلو رفتن، پیش رفتن، پیشرفت کردن  Build on

 

در برخی موارد به معنای ” روی، بر اساس،راجع به، به ” است .

 

 بستگی دارد به  Depend on

راجع به چیزی تصمیم گرفتن Decide on

بستگی داشتن به  Rely on

سوار شدن  Get on

پوشیدن  Put on

 

up به عنوان جزء فعلی به معنای “کامل، بالا ،رو به بالا ” بکار می رود.

 

بالا را نگاه کردن Look up

کامل تمیز کردن Clean up

تا انتها رول کردن Roll up

البته فعل look up به معنای پیدا کردن واژه در واژه نامه نیز هست.

 

همراهتان هستم🌸🌺🌷