IELTS mock

وقت بخیر همراه گرامی،

آزمون های IELTS mock به صورت کاملا استاندارد و در محیطی همانند آزمون اصلی برگزار شده و دو روز پس از آزمون، نتایج در جلسه ی آموزشی به آزمون دهنگان اعلام می گردد. این آزمون ها برای حداکثر 8 نفر برگزار شده و کیفیت کار برای من ارجح است.