grammar

درود و وقت بخیر ،

درس 1

passive voice:

بسیاری از زبان آموزان در یادگیری فرم مجهول افعال یا passive voice دچار مشکل هستند. در این قسمت به کاربرد و ساخت فرم passive افعال در انگلیسی می پردازم.

کاربرد passive در انگلیسی:

وقتی که

1- فاعل مشخص نیست.

2- فاعل مهم نیست یا نمی خواهیم ذکر کنیم.

3- فاعل هر کسی می تواند باشد.یعنی می تواند همه را دربر بگیرد.

 

روش ساخت فعل passive:

اینکار بسیار بسیار ساده است . کافی است زمان یا فرم فعل را به فعل be بدهید و خود فعل را بعد از فعل be، به صورت

past pariciple، یا همان قسمت سوم فعل بنویسید. به مثالها توجه کنید.

.He sent them to college-

.They were sent to college

  .I will send him the letter-

.The letter will be sent to him

 

با کمی دقت به بخش های رنگی متوجه می شویم که زمان دستوری فعل به  فعل be منتقل شده و فعل اصلی به صورت قسمت سوم نوشته شده است. بخش آبی در جمله حالت فعل be و بخش قرمز فعل اصلی است.

چند نکته:

1- نمی توانیم با هر فعلی passive بسازیم.

2- حتما باید از افعالی که مفعول پذیر هستند، یعنی افعال متعدی یا transitive استفاده کنیم. بنابراین افعالی که مفعول ندارند یا افعال لازم  تحت هیچ شرایطی مجهول نمی شوند. برای تشخیص این دو نوع فعل می توان از این روش استفاده کرد.اگر در پاسخ به پرسش چه کسی را، چه چیزی را ،چه زمانی را و چه مکانی را کلمه ای گفته شود، آن فعل transitive است و می توان آن را تبدیل به مجهول کرد.

:Example

.(Give, say, see, write  (transitive

.(Go, walk, come are (intransitive

درس 2

noun phrase:

هر جمله چه در فارسی چه در انگلیسی از تکه های معنادار تشکیل شده است که به آنها phrase میگویند. پربسامد ترین این phrase ها ، noun phrase است. که می تواند تنها شامل یک ضمیر ساده و یا یک اسم و انواع توصیف کننده ها و مشخص گرها باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

she

man

the man

the man in black

the tall man

the man standing there

the man who is talking to the manager

در این مثالها واژه های قرمز اسم هستند. در مثال اول و دوم گروه اسمی شامل یک اسم یا pronoun(ضمیر) ،که جانشین اسم می شود است و در مثالهای بعدی head noun یک noun phrase است. نکته ی مهم اینجاست که بتوانیم هنگام یادگیری انگلیسی به ساخت این گروه ها توجه کنیم تا بتوانیم هم آنها را بسازیم تا در speaking و writing بکار ببریم. هم اینکه در reading و listening ببینیم و بشنویم و درک کنیم. درک ارتباط گرو ه های اسمی است که به درک بهتر در خواندن و گوش کردن،همچنین تفهیم معنای در ذهن ما کمک می کند.

 

همراهتان هستم❤❤❤